شیوه ی طراحی آزمون های پایانی درس مطالعات اجتماعی*نمونه سؤالات

١. پروانه در کلاس ششم ابتدایی درس می خواند و باید سال آینده در کلاس اول متوسطه ثبت نام کند. در منطقه زندکی اودو مدرسه وجود دارد که شرایط مختلفی دارند؛برای مثال، یکی غیر دولتی و دیگری دولتی، یکی نزدیک به خانه و دیگری دورتر است و ..

به پروانه بگویید برای آن که درست تصمیم بگیرد، چه مراحلی را طی کند ؟

 

٢. چرا تصمیم گیری کار مهمی است؟ یک مثال بزنید.

 

٣. روی شکل، نمودار زندگی روزانه حسین را طبق راهنما تکمیل و رنگ آمیزی کنید.

راهنما : ۶ ساعت خواب

۶ ساعت مدرسه و رفت و آمد

٣ ساعت غذا خوردن و عبادت

۵ ساعت تماشای تلویزیون

۴ ساعت انجام تکالیف درسی

 

آیا به نظر شما برنامه ی حسین متعادل است؟ چرا ؟

 

۴. نزدیک ترین مکان های گذراندن اوقات فراغت در محل زندگی شما که می توانید روزهای تعطیل یا  تابستان از آنها استفاده کنید، کدامند؟ نام دو مورد را بنویسید.

اول..........................................................

دوم......................................................

سوم .....................................................

 

۵. وقتی می خواهید دوستی برای خودتان انتخاب کنید، چه ملاکهایی را در نظر می گیرید؟ سه موردبنویسید.

۶. امسال علی وارد مدرسه ی جدیدی شده و دوستان تازه ای پیدا کرده است.برای آن که علی با دوستانش روابط خوبی داشته باشد و دوستی هایشان محکم تر شود، چهار توصیه به او بنویسید.

١‐ سعی کن................

‐٢

‐٣

‐۴

 

٧. نمودار عوامل طبیعی و انسانی مؤثر در کشاورزی را کامل کنید.

عوامل طبیعی                                 عوا مل انسا نی

 

٨. به عوامل طبیعی مؤثر کشاورزی توجه کنید . آب، خاک، آب و هوا

کشور ما در کدام یک از این عوامل با مشکل روبه رو است؟ چرا؟

 

٩. علی آقا و پسرانش در یکی از روستاهای اصفهان زمین بزرگی دارند که در آن گوجه و خیار و کدو وجو می کارند. پسران در شخم زدن زمین و آماده کردن آن برای کاشتن بذر ، کود دادن ، کندن علف های هرز وسمپاشی ، چیدن و جمع آوری محصول و قراردادن آنها در جعبه و بردن به بازار به پدرکمک می کنند. آن ها بذر و کود وسم و ابزار مورد نیاز خود را از بازار و اداره کشاورزی در شهر میخرند.

الف: فعالیتهای خانوادة علی آقا را در جدول دسته بندی کنید :

              کاشت              داشت                    برداشت

                                                              چیدن محصول

ب: بگویید در فعالیتهای آنان کدام عوامل طبیعی و کدام عوامل انسانی وجود داشته است؟

عوامل طبیعی: ..........................................................................................

عوامل انسانی: ......................................................................................

١٠ . آقای محمودی می خواهد در تمام سال گوجه و خیار و بادمجان بکارد و بفروشد اما منطقه ی زندگی او زمستان های بسیار سردی دارد.برایاین که به هدف خود برسد چه باید بکند ؟توضیح دهید.

از نظر هزینه چیدن محصول

از نظر تمام شدن

از نظر آلودگی

 

١١ . فرض کنید مردم یک منطقه از شما خواسته اند به آنها بگویید چه کار هایی انجام بدهند تا هزینه برق  آن ها کمتر شود .چه توصیه هایی می نویسید.

١٢ . لیلا با پدرش برای خرید یخچال رفته اند . دو یخچال با دو برچسب انرژی وجود دارد. کدام را انتخاب  کنند ؟ چرا ؟E

 

١٣ . در جد ول زیر سوختهای فسیلی را با انرژی خورشیدی مقایسه کنید.

                      سوختهای فسیلی                                انرژی خورشیدی

١۴ . دریا های شمال و جنوب ایران نعمتهای خداوندی هستند. برای هریک از انواع استفاده از دریانمونه ای بنویسید.(با ذکر نام دریا )

− دریا و منابع غذایی : مثلا .......

− دریا و منبع انرژی:

− دریا و گردشگری:

− دریا و بازرگانی:

١۵ . اکنون بگویید "سازمانشیلاتجمهوریاسلامیایران" در کدام یک ازموارد بالا ( ١،٢،٣،۴ ) فعالیت می کند ؟

١۶ . فرض کنید از شما خواسته اند برای محافظت از دریاها چند دستورالعمل بنویسید تا روی تابلو در کنارساحل نصب کنند. شما چه مواردی را می نویسید؟ ( ٣ مورد)

 

١٧ . فرزاد به شهری مسافرت کرده و یک نقشة گردشگری خریده است. از این نقشه چه استفاده هایی می تواند بکند ؟

١٨ . اگر شما در زمان جنگ تحمیلی به دنیا آمده بودید و می دید دشمن به خاک ایران حمله کرده، چه کارهایی می کردید ؟ دو مورد بنویسید .

١٩ . در زمان جنگ تحمیلی آن عده از مردم که نمی توانستند در جبهه شرکت کنند در پشت جبهه از چه راههایی به رزمندگان کمک میکردند؟ دو مورد بنویسید.

٢٠ . در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.    

   بیت المقدس- جهان آرا- محمدبن عبدالله-  صدام

‐.....................حاکم ظالم عراق بود که می خواست خوزستان را تصرف کند.

‐.....................فرمانده ی سپاه خرمشهر بود که در کنار مردم با دشمن متجاوز جنگید.

‐خرمشهر طی عملیات................................................آزاد شد.

‐عملیات آزاد سازی خرمشهر با رمز .............................صورت گرفت.

٢١ . برای تعیین خطوط مرزی بین کشورها چه مراحلی طی می شود ؟

ابتدا کشورها بر سر خطوط مرزی به توافق می رسند

بعد ...........................................................................

بعد ..........................................................................

 

٢٣ . فرض کنید چهار کتاب از چهار دانشمند به جا مانده که هر کدام در یکی از سالها نوشته شده است. بگویید هرکتاب مربوط به کدام قرن است؟

مثال:

کتاب الف ١۴٠ هجری نیمة اول قرن دوم هجری

کتاب ب ٢۴٠ هجری ..............................

کتاب ج ٣۶٠ هجری ..............................

کتاب د ۴٧۵ هجری ..............................

 

٢۵ . جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

دریاچه – دریا- تنگه- خلیج

− .................گودالهای آبی وسیع در سطح زمین است که به اقیانوس راه ندارد.

− به پیشروی آب دریاها در داخل خشکیها................می گویند.

− باریکه یا آبراههایی که دو دریا را به هم وصل می کند، ..................نامیده میشود.

 

٢۶ . ایران چه شباهتهایی با کشورهای همسایه دارد؟ توضیح مختصر بنویسید.

از نظر زبان:

از نظر دین:

از نظر جشنهای مذهبی:

 

٢٧ . در هنگام مصرف غذا چه چیزهایی را رعایت می کنید که در دین به آن سفارش شده است؟ دو موردبنویسید.

 

٢٨ . به این سؤال دربارة مشاغل پاسخ دهید:

الف‐پنج شغل که با دریا سرو کار دارد:

ب‐پنج شغل در رابطه با تولید پوشاک:

پ‐وظیفه و کار مرزبان:

 

٢٩ . به نظر شما استفاده از نیروگاه برق حرارتی بهتر است یا نیروگاه برق آبی؟ دلیل بیاورید

/ 1 نظر / 6 بازدید
کلاس ششمی

باعرض سلام خدمت شما اگرمی شود جواب کاربرگ های مطالعات اجتماعی وفعالیت هارابگذارید همچنین پاسخ مرور فصل های کتاب ریاضی