نسخه نهایی شیوه نامه ارزش یابی پیشرفت تحصیلی پایه ششم

 

 عناوین مواد درسی و موضوعات پایة ششم جهت درج در کارنامه توصیفی به موارد بالا افزوده شده است.

درس کار و فناوری افزوده شد.

 

 نسخه نهایی شیوه نامه ارزش یابی پیشرفت تحصیلی پایه ششم 

بخش مربوط به درس ریاضی به مجموعه فوق افزوده شده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید